Cart
Custom content
<p>This is custom content</p>

Internetový marketing je marketing, který se odehrává ve specifickém prostředí internetu a vychází ze všech praktik klasického marketingu.

Aktivní filtry

Ročníková práce je zaměřená na efektivitu marketingových nástrojů, které nabízí společnost Seznam.cz a.s. a jejich vnímání běžnými uživateli. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, jako je marketing, marketingový mix a marketingové nástroje. Dále jsou popsány výsledky marketingové kampaně z interních zdrojů. V praktické části práce je představena společnost Seznam.cz. Následně jsou vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření, na základě kterých jsou učiněny závěry a doporučení.

Ročníková práce se zabývá tématem webové analytiky. Popisuje službu Google Analytics a způsoby využití v marketingu. Teoretická část vymezuje důležité pojmy týkající se online marketingu včetně webové analytiky a popisuje princip fungování Google Analytics. Druhá část se zaměřuje na nástroje webové analytiky a služby Google Analytics. Závěrečnou částí je případová studie analyzující návštěvnost webu konkrétní firmy.

Cílem diplomové práce je analyzovat uplatnění progresivních forem marketingové komunikace pro propagaci vybrané značky a prostřednictvím marketingového průzkumu zjistit její vnímání ze strany českých spotřebitelů. Na základě výsledků analýzy a marketingového průzkumu budou navržena doporučení pro efektivnější uplatnění progresivních forem marketingové komunikace jako zdroj zvyšování povědomí o vybrané značce. Teoretická část se zabývá literární rešerší a problematikou marketingové komunikace a jejich progresivních forem. Praktická část je věnovaná představení vybrané značky a následné analýze marketingové komunikace. Druhá část se zabývá vyhodnocením kvantitativního marketingového výzkumu a navržením doporučení pro efektivnější uplatnění marketingové komunikace a zvýšením povědomí o značce. Cíle diplomové práce budou splněny.

Tématem práce je marketing z pohledu agentury. Cílem této bakalářské práce je návrh reklamní kampaně, která má za cíl zvýšit prodejnost daného produktu. V teoretické části závěrečné práce, jsou vymezeny základní pojmy marketingu. Praktická část se zabývá tvorbou reklamní kampaně pro společnost Puma, která obsahuje stanovené cíle reklamní kampaně, vyhodnocení cílové skupiny, dotazníkové šetření, rozpočtové položky, výběr média, časový harmonogram kampaně a její následné vyhodnocení.

Cílem této bakalářské práce je uvést, analyzovat a následně zhodnotit a navrhnout zlepšení marketingové komunikace ve vybrané společnosti. Teoretická část se zabývá pojmy jako je marketing, digitální marketing a jeho nástroje, pojem propagace vč. jejich forem. Metodická práce je věnována shrnutí teoretické práce a uvedení metod, které jsou aplikovány v části praktické. V praktické části lze nejprve nalézt představení vybrané společnosti a její charakteristiku. Následně jsou uvedeny typy marketingových nástrojů, které firma využívá. Poté je provedena analýza, její následné zhodnocení a navržení možného zlepšení, čímž jsou splněny cíle bakalářské práce.

Bakalářská práce se zabývá online marketingem a jeho online nástroji. Cílem práce je analyzovat efektivnost používaných online nástrojů vybraného online obchodu a navrhnout optimalizaci ke zlepšení jejich efektivnosti. Teoretická část obsahuje poznatky tradičního marketingu propojeného s online marketingem a popisuje online marketingové nástroje. Praktická část je založena na poznatcích teoretické části, ve které je v úvodu charakterizován online obchod, následně je představen předpoklad v metodice práce, další kapitola se věnuje analýze vybraných online nástrojů a jejich návrhu optimalizace. V závěru jsou shrnuty online nástroje, které na základě analýzy bylo potřeba optimalizovat a vedly ke snížení PNO a zvýšení prodeje segmentu sedacích souprav.

Cílem diplomové práce bylo charakterizovat webovou analytiku, analyzovat sofrwarové nástroje pro webovou analytiku a pomocí nástroje Google Analytics následně vytvořit případovou studii s využitím údajů o webové návštěvnosti konkrétní firmy. Důležitou součástí práce je teoretický rámec objasňující oblast digitálního marketingu a webové analytiky včetně klíčových slov a charakteristiky sofrwarových nástrojů pro webovou analytiku. Případová studie popisuje práci s nástrojem Google Analytics a vyhodnocování marketingových kampaní z různých hledisek na příkladu dat konkrétní firmy. Cenným přínosem pro mě osobně byla práce s nástrojem Google Analytics, hledání a objasňování souvislostí mezi jednotlivými metrikami a pochopení důležitosti webové analytiky pro úspěšnost každé firmy.

Diplomová práce řeší problematiku volby optimálních marketingových kanálů pro kampaň menší začínající firmy. Po vymezení všech pojmů a jejím podložení na základě odborných zdrojů je v práci navržen rozhodovací algoritmus, který pomocí dotazníku pomůže najít nejlepší shodu pro vhodné marketingové kanály. V práci jsou popsány mechanismy tohoto algoritmu, jednotlivá kritéria a jejich zdůvodnění pro dílčí varianty. K vyhodnocení výsledků je přidáno doporučení pro další vedení kampaně a vyhodnocení rozhodovacích mechanismů. V závěru práce jsou nastíněna možná úskalí algoritmu a možnosti dalšího rozšíření.

Zjištění pozic ve vyhledávačích.

Vyhledávání vhodných webů pro získání odkazů.

Reportování SEO výsledků klientům nebo nadřízeným.

Analýza konkurence, analýza webu a výdajů na SEO.

PrestaShop

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Více info